ขอทางให้น้องน้ำหน่อยจ้า

 

                การป้องกันน้ำท่วมอย่าคิดเพียงว่า “ฉันจะกั้นน้ำไม่ให้เข้าเขตฉัน” เพียงอย่างเดียว  ควรคิดถึงการทำให้น้ำมีที่อยู่และที่ไปด้วย 

                วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ  การขุดลอกคูคลองและขุดลอกท่อระบายน้ำของหน่วยราชการ และการให้ความสำคัญแบบผักชีโรยหน้าในวันนี้เพียงวันเดียวยังไม่เพียงพอ  ประชาชนทั่วไปควรร่วมด้วยช่วยกันให้ความสำคัญทุกวัน เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาอุทกภัยในอนาคต  แม้อาจป้องกันไม่ได้เต็ม 100 % แต่ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้าง  ผู้เขียนจึงประมวลวิธีการและแนวทางต่าง ๆ ที่ได้จากกิจกรรมสัมมนาเรื่องภัยพิบัติ ผสมผสานกับสิ่งที่ผู้เขียนมักจะทำเป็นประจำสม่ำเสมอ นำเสนอต่อคุณผู้อ่าน ดังนี้

๑.      ฟังข่าวสาร ศึกษาเส้นทางของน้ำและเส้นทางการผันน้ำ  แนวคลองใกล้ชุมชนที่เราอยู่คือจุดไหน คลองอะไร น้ำจะถูกผันจากจุดใดไปยังจุดใดบ้าง เพื่อลดความตระหนก และสร้างความตระหนัก

๒.    อย่าทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ำ คู คลอง และท่อระบายน้ำ

๓.    หากสังเกตพบว่ามีขยะ เช่น เมื่ออาบน้ำสระผมมีเส้นผมร่วงลงไปในท่อระบายน้ำ ถุงพลาสติก ใบไม้อุดตันไม่ควรปล่อยทิ้งไว้  ควรกำจัดออกไปทิ้งถังขยะเสีย

๔.    ขอความร่วมมืออย่าก่อสร้างบ้านรุกล้ำแม่น้ำลำคลอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นปัญหาสำคัญมาก เป็นอุปสรรคต่อการขุดลอกคูคลอง

อย่าปล่อยให้วิธีการต่าง ๆ เป็นเพียงบทท่องจำ  ควรทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันเสียที  ไม่ได้ขออะไรมากมาย เพียงแค่ขอทางให้น้องน้ำหน่อย เท่านั้นเอง

 

edit @ 20 Sep 2012 10:13:20 by ทัชชา ปิยวัฒนเมธา

Comment

Comment:

Tweet